Twitter Facebook Youtube

Trajnimi për partneritete publiko-private

20.06.201314:35

Më 20 dhe  21. Qershor , Zyra për Çështje të Komuniteteve, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, organizoi një trajnim mbi partneritetet publiko-private, për shërbyesit civilë nga komunat  Gjilan, Partesh, Mitrovicë, Kllokot dhe Shtërpcë.

Trajnimi kishte për qëllim që zyrtarët t'i njoh   me bazat e kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe me fazat dhe procedurat e partneriteteve publike-private. Gjatë trajnimit dy-ditor është treguar shtatë module  të bashkëpunimit ndërmjet  sektorit publik dhe privat.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com