Twitter Facebook Youtube

Bordi për politikat e gjuhëve ka aprovuar raportin e komisionit për përzgjedhjen e komisionerit të gjuhëve dhe listën prej tre emrave

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com