Twitter Facebook Youtube

Kancelarija za pitanja zajednica u saradnji sa OEBS/ODIHR sprovodi projekat “Najbolje prakse za integraciju Romske, Aškalijske i Egipćanske zajednice”

15.01.201309:12

Kancelarija za pitanja zajednica zajedno sa OEBS-om/ODIHR-om, uspostavila je komisiju za dodelu grantova za projekte namenjene zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana u cilju poboljšanja njihovog života.

Komisija je na sastanku održanom 10. Januara 2013 godine odlučila da se dodele sledeći projekti:

U opštini Prizren predlog projekta je podnet od strane NVO ''Durmis Aslano' koja predlaže kupovinu dodatne opreme za 24'časovnu Roma radio stanicu, kako bi proširili svoju produkciju i imali jaču radiodifuznu pokrivenost.

U opštini Kosovo Polje predlog projekta je otvaranje bunara u jednoj od mahali u kojoj žive Romska, Aškalijska i Egipćanska zajednica. Porodice koje žive u ovoj mahali se susreću sa problemom nedostatka vode, dok se ovim projektom predviđa otvaranje bunara, instaliranje pumpe i postavljanje vodovodnih cevi koje bi povezale  kuće u ovoj mahali..

Opština Gračanica predlaže projekat je poboljšanja kanalizacionog sistema u delu romskog naselja u ovoj opštini. Predlaže se otvaranje sistema novih kanala za otpadne vode zajedno sa crnim vodama koje će biti prikupljene u novu šahtu.

U opštini Orahovac podnet je veliki broj predloga projekata. Projekat koji će biti podržan je izgradnja potpornog zida za zaštitu dela ulice koja vodi prema naselju u kojem žive Romi.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com