Twitter Facebook Youtube

Podrška izgradnji kapaciteta mladih Roma, Aškalija i Egipćana

10.07.201311:05

U okviru projekta “Najbolje prakse za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana”, Kancelarija za pitanja zajednica je potpisala Sporazum o saradnji sa OEBS (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava – OIDHR) u cilju podrške izgradnji kapaciteta mladih Roma, Aškalija i Egipćana kako bi aktivnije učestvovali u kreiranju politika, zastupanju u borbi protiv diskriminacije i unapređenju uslova života.

U skladu sa Sporazumom, mladi stručnjaci će kroz petomesečni program stažiranja biti angažovani u Kancelariji za pitanja zajednica kao i u nekoliko različitih ministarstava.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com