Twitter Facebook Youtube

Javni poziv za finansiranje projekata NVO

19.04.201814:37

Za pružanje finansijske podrške za finansiranje projekata/programa NVO-a, koji doprinose promociji i zaštiti prava i interesa zajednica na Kosovu.

Kancelarija za pitanja zajednica pri Kancelariji premijera poziva sve nevladine organizacije registrovane u Republici Kosovo, čiji je program rada orijentisan na oblast promocije i zaštite prava zajednica na Kosovu, da podnesu zahtev za finansijsku podršku projekata u korist manjinskih zajednica koje žive na Kosovu.
Cilj ovog javnog poziva je podržavanje Kancelarije za pitanja zajednica/ Kancelarija premijera (KPZ-KP) u sprovođenju njene misije. Misija kancelarije je da sve zajednice na Kosovu uživaju osnovna prava i slobode garantovane svim građanima u skladu sa zakonodavstvom na snazi u Republici kosovo, kao i dodatna prava koja im omogućavaju očuvanje identiteta i kulture kao i njihovo potpuno učešće kosovskom društvu.
Konkretno, program zaštite i promocije prava i interesa manjinskih zajednica nastoji da reši nedostatke pri sprovođenju zakonskog i političkog okvira za zaštitu i promociju prava zajednica, tako što će poboljšati kapacitet interesnih grupa u pravcu unapređivanja pozicije manjinskih zajednica i promocije saradnje između vlade i nevladinih organizacija.
Ovaj poziv za predloge je načinjen u obliku javnog poziva sa ciljem da svim zainteresovanim i kvalifikovanim organizacijama pruži mogućnost i pravo da podnesu svoje zahteve za finansiranje projekata. Radi ovog poziva za predloge, „organizacije“ se definišu kao kosovske nevladine organizacije, zasnovane u zajednicama i/ ili na osnovu poverenja, kao i na dobrovoljnom učešću.
NVO-i u skladu sa ovim javnim pozivom mogu podneti zahteve sa projektima/programima namenjenim prioritetnim oblastima, kao što sledi:
Promocija i zaštita prava zajednica i jačanje partnerstva i saradnje Nevladinih organizacija sa drugim akterima, posebno sa Vladinim institucijama koje se bave oblašću promocije i zaštite prava zajednica.
Nevladine organizacije mogu podneti zahtev u vezi projekta koji donosi promociji i zaštiti prava zajednica putem dole navedenih aktivnosti:
Poboljšano angažovanje među opštinskih i organa zajednica u rešavanju jednog ili više oblasti problematičnih za zajednice;
Dodatna pažnja posvećena pitanjima koja se tiču žena iz zajednice (npr. visok stepen uključenosti žena u obrazovanju, jednake mogućnosti žena za zapošljavanje, predstavljanje žena u zajednici itd.).
Osim navedenog, ideje projekata mogu obuhvatati jedan ili više dole navedenih rezultata:
Povećanje opštinskih kapaciteta u sprovođenju zakonskog i političkog okvira za zajednice, posebno se odnosi na strateško planiranje;
Dodatno sprovođenje prava zajednica u jednoj ili više oblasti, što znači, ne diskriminacija, bezbednost i sloboda kretanja, prava na identitet, kulturu i religiju, jezik, medije, pristup obrazovanju, ekonomske i društvene mogućnosti, zdravstvo i predstavljanje;
Dodatno sprovođenje strategija i aktivnosti vlade koje rešavaju ili utiču na zajednice;
Podizanje kvaliteta života najugroženijih pripadnika manjinskih zajednica.
Aktivnosti čiji je cilj jačanje lokalnih organa, javnih institucija i drugih učesnika u saradnji sa civilnim društvom u promociji i zaštiti prava zajednica;
Aktivnosti čiji je cilj unapređenje vladinih politika u oblasti zaštite i unapređenja prava zajednica;
Aktivnosti mentorstva i obučavanja osoblja lokalnih NVO-a koje se bave zaštitom i promocijom prava zajednica;
Aktivnosti poboljšavanja znanja i razvoja veština zaposlenih i volontera NVO-a o zagovaranju i jačanju prava zajednica;
Aktivnosti čiji je cilj rešavanje specifičnih problema zajednica koje žive na Kosovu u određenom sektoru prioritetnih politika Vlade, uključujući i obrazovanje, socijalne politike, zdravstvene, pravne i druge slične oblasti;
Ukupna planirana vrednost poziva je 500.000 evra.
Minimalna suma podrške koja se može dodeliti svakom individualnom projektu iznosi 5.000 (pet hiljada) evra, dok maksimalna suma po projektu iznosi 100.000 (sto hiljada) evra.
Krajnji rok za podnošenje predloga je 15 radnih dana i završava se dana 09.05.2018.
NVO može podneti zahtev za naviše jedan (1) projekat u okviru ovog poziva.
Period sprovođenja projekta iznosi 12 meseci.
Jedna NVO može biti partner na nekoliko projekata prioritetnih oblasti poziva.
Pravo podnošenja projekata imaju NVO registrovane u registru Nevladinih organizacija u Republici Kosovo i koje rade u Republici Kosovo najmanje jednu (1) godinu pre datuma podnošenja javnog poziva.
NVO-i koji podnesu zahteve, treba da podnesu i informacije o njihovim programima rada, kao i o tome da su orijentisani na oblasti zaštite i promocije prava i interesa zajednica na Kosovu.
NVO takođe treba da izvršava finansijske transakcije na transparentan način i u skladu sa zakonodavstvom o NVO-ima u Republici Kosovo i u skladu sa računovodstvenim pravilima kao i da ima ispunjene ugovorne obaveze prema onome ko pruža finansijsku podršku kao i prema drugim činiocima javne finansijske podrške.
Pre potpisivanja ugovora, NVO treba da podnese dokaze da nadležna osoba NVO-a i menadžer nisu pod krivičnom istragom, kao i dokaze da je NVO transparentno rešila svako pitanje o plaćanju doprinosa i poreza, ukoliko je to potrebno.
Predlozi se predaju samo na predviđenim formularima, koji se zajedno sa Uputstvom za podnosioce zahteva mogu naći na web stranici www.kryeministri-ks.net i www.zck-ks.net.
Kompletiranu dokumentaciju poslati poštom ili lično na sledeću adresu: Kancelarija za pitanja zajednica/ Kancelarija premijera, sprat VI, Kancelarija br. 606, 10 000 Priština.
Proces prihvatanja, otvaranja i pregleda zahteva, ocenjivanja zahteva, kontaktiranja, dodeljivanja fondova, vreme i način podnošenja žalbi, tretiranja dokumenata i kalendar sprovođenja poziva su detaljno objašnjeni u Uputstvu za podnosioce zahteva na javni poziv.
Za dodelu finansijske podrške će biti razmatrani samo projekti koji su primljeni u roku predviđenom ovim javnim pozivom, kao i oni koji u potpunosti ispunjavanju uslove predviđene ovim javnim pozivom.
Sva pitanja i nejasnoće u vezi sa javnim pozivom mogu biti razjašnjena samo elektronskim putem, i to obraćanjem na e-mail adresu: [email protected]


FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Forma budžeta javnog poziva, Promocija I zastita interesa zajednica
Formular Aplikacija za projekatprogram
Formular za procenu aktivnosti
Izjava_o_dvostrukom_finansiranju
IZJAVA O OPISANIM AKTIVNOSTIMA PROGRAMAPROJEKTA
IZJAVA O PARTNERSTVU
Izjava o projektima finansiranih od javnih resursa
Javni poziv Zastita i promocija prava zajednica na Kosovu
UGOVOR ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Uzorak formulara za sprovođenje terenskih poseta
Forma uputa za javni poziv
Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com