Twitter Facebook Youtube

Održan je prvi sastanak Radne grupe za reformu Komisije za jezik

02.12.201116:35

Sastanak je otvorio Visoki savetnik Premijera/Direktor kancelarije za pitanje zajednica g-din Srdjan Popović i tom prilikom je pozdravio sve pristutne i obavestio da Vlada Kosova koja je na sednici održanoj 9. novembra 2011. donela odluku o osnivanju Radne grupa za reformu Vladine Komisije o jezicima i stvaranju politike o korišćenju jezika na prostoru Kosova. Prva radna gupa ce imati zadatak da usvoji strateski dokument i plan rada radne grupe na preporuku ucesnika konferencije u Solunu i uz saglasnost ostalih medjunarodnih institucija koju smo dobili na preliminarnom sastanku odzanom 25 novembra 2011. Nakon toga, G-din Srđan Popović reč je dao Zameniku Premijera/ Ministru lokalne samouprave g-dinu Slobodanu Petroviću koji je predsedavajuci radne grupe.

G-din Petrović je pozdravio prisutne i rekao da je demokratsko načelo svakog društva upotreba jezika i sloboda govora. “Koliki je stepen demokratije vidi se upravo prema stepenu tolarancije i različitosti prema kulturi drugih zajednica. Današnjim aktivnostima ukazaćemo na volju Vlade Kosova i svih instutucija da uredi upotrebu jezika na Kosovu onako kako to nalaže zakon. Svesni smo da imamo problema sa koriščenjem zvaničnih jezika na Kosovu i znamo da te probleme treba što pre rešiti''.

Komisija za jezike, Kancelarija Premijera za službu pravne podrške (Pravna služba), zajedno sa zainteresovanim   međunarodnim akterima, uključujući i Irskog komesara za jezike, OEBS i ICO, saglasili su se u vezi sa sledećim preporukama:

Preporuka 1. Vlada bi trebalo da reformiše Komisiju za jezike i priušti joj odgovarajuće resurse kako bi joj obezbedila delotvornost. 

Preporuka 2. Reforma Komisije za jezike trebalo bi da se obavi 2011, kroz jedan broj konkretnih koraka koje su predložili učesnici. 

Preporuka 3. Komisija za jezike imaće višegodišnji akcioni plan, sa strukturom oko tri temeljne cilja:

•    Snaženje i povećanje delotvornosti i kapaciteta Komisije za jezike
•    Podizanje svesti o funkcijama i ulozi Komisije za jezike među javnim i državnim organizacijama
•    Jačanje kapaciteta javnih institucija kako bi se sprovodio Zakon o upotrebi jezika

Želim da se zahvalim Kancelariji Premijera na naporima koje ulaže po ovom pitanju, kao i međunarodnim institucijama koje nas podržavaju. Želim da istaknem ambasadu SAD, Norveške, Švajcarke, potom UNDP, OSCE, ICO EC, ECMI koji su uvek tu da pruže podršku kada je u pitanju stanovništvo Republike Kosova, želim takođe uspešan rad Ministarstvima koji će imati važnu ulogu u svemu ovome, prvenstveno Ministarstvu za Obrazovanje nauku i tehnologiju”, izjavio je Zamenik Premijera g-din Petrović.

Uvodnim rečima pridružili su Ministar za Javnu Upravu G-din Mahir Yagcilar i Ministar za zajednice i povratak g-din Radojica Tomić i  Zamenik Ministra za obrazovnanje, nauku i tehnologiju g-din Nehat Mustafa koji su pohvaili rad Kancelarije Premijera prvenstveno Kancelarije za pitanje zajednica i pružili punu podršku radu Radne grupe.

Nakon uvodnog dela, Sonja Skarep, lokalni stručnjak UNDP-a (spoljna podrška UNDP-a u radu Radne grupe) u Kancelarji Premijera za pitanje zajednica, predstavila je Strateški dokument o reformi Komisije za jezike, Plan rada, kao i poslove i zadatke Radne grupe za reformu Komisije za jezike i jezičku politiku.

Usledila je diskusija i usvajanje predstavljenih dokumenata (Plan rada i Starteškog dokumenta) od strane članova Radne grupe.

Za narednu Radnu grupu planirano je predstavljanje nacrta novog administartivnog upustva o sastavu i nadležnostima Komisije za jezik.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com