Twitter Facebook Youtube

U mbajt Takim i dytë i Grupit të punës për reformë të Komisionit të gjuhëve

19.01.201215:08

Të Enjtën, më  19. Janar 2012 është mbajtur takimi i dytë  i Grupit të punës për reformë të Komisionit të gjuhëve. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit  e ministrive  (Minsitria e Pushtetit Lokal, Ministria për Kthim dhe Komunitete, Ministria e Adminsitratës Publike, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë), përfaqësuesit e Zyrës për komunutete- Zyra e Kryeminsitrit, përfaqësuesit e Zyrës ligjore dhe të Zyrës për planifikim strategjik – Zyra e Kryeministrit, Kryetari i Komisionit të gjuhëve, si dhe përfaqësuesi i i Këshillit konsultativ për komunitete. Në cilësinë e vëzhguesve morën pjesë  përfaqësuesit e   ICO –së, UNDP-së , OSBE-a, nga ambasadat: e Norvegjisë, SHBA-së dhe të Zvicrës , si Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe të Qendrës Evropiane  për Çështje të Pakicave.

Takimin e hapi Kryesuesi i Grupit të punës dhe Zëvendëskryeminsitri, z.  Sllobodan Petroviq i cili përshëndeti të pranishmit, shprehu kënaqësinë për rezultatet e arritura deri më  tani  dhe falenderoi të pranishmit për respektimin e planit të punës të grupit punues  dhe për angazhimet  që kjo reformë të jetë e suksesshme.

Pas kësaj fjale  hyrëse, zoti  Sërxhan  Popoviq, këshilltar i lartë i Kryeministrit dhe drejtor i Zyrës për çështje të komuniteteve gjithashtu përshëndeti të pranishmit dhe i njoftoi me rendin e ditës së kësaj mbledhjeje.

“Siç e dini, jemi dakorduar që sot të prezantojmë Propozimin  e Udhëzimit adminstrativ dhe pas kësaj do të kemi kohë për të diskutuar  dhe për të dëgjuar komentet tuaja. Gjithashu do t’i prezantojmë edhe  komentet të cilat, ndërkohë, kanë arritur nga Komisioneri irlandez për gjuhë, nga këshilltari i larë për çështje të pakicave në OSBE, komentet e Misionit të OSBE-së në Kosovë si dhe komentet e Ministrisë së Administratës  publike. Takimi i  sotëm do t’i  kushtohet diskutimeve me qëllim të përmirësimeve në këtë Udhëzim, dhe pas kësj Zyra ligjore e Kryeminsitrit do t’i inkorporojë në Udhëzimin e ri  administrativ të gjitha komentet për të cilat do të dakordohemi. Gjithashtu, shfrytëzoj rastin dhe falenderoj drejtorin e Zyrës ligjore për përpjekjet e deritashme, si dhe  ICO-në e cila ka dhënë kontribut të caktuar në hartimin e këtij Udhëzimi.

Në muajin shkurt planifikojmë edhe një seminar në Ohër në të cilin do të punojmë në Rregulloren e punës- në  „Punët dhe detyrat“ si dhe në  „Përshkrimin e vendeve  të punës“ me qëllim që të përcaktohet profesionalizimi dhe veprimtaria e  „Komisionit   të reformuar të gjuhëve“, përkatësisht e Zyrës së Komisionerit për gjuhë.


Gjithashtu dëshiroj t ’ju njoftojë se anëtarët e Grupit të punës,  nga data 31.01. deri më  4.02. do të shkojnë për një vizitë studimore në Bruksel  për t ’u njoftuar me praktikat e përdorimit të gjuhëve në inistitucionet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, anëtarët e grupit të punës do të kenë rastin për të  prezantuar, para përfaqësuesve relevantë të Bashkimit Evropian,  nismën e reformës së Komisionit të gjuhëve.


Shrytëzoj rastin për të falenderuar  UNDP-në për mbështetjen që po na ofron  për organizimin e këtij udhëtimi“. – tha z. Popoviq  dhe fjalën  ia dha  Sonja  Skarepit ( këshilltares  nga CDF në Zyrën e Kryeministrit për çështje të komuniteteve ) e cila ka paraqitur Udhëzimin administrativ, dhe pas kësaj pasoi disktutimi i anëtarëve të Grupit të punës si dhe u dhanë komente të cilat do të përfshihen në  Udhëzimin e ri Administrativ.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com