Twitter Facebook Youtube

Drejtori i Zyrës për çështje të komuniteteve në debatin në Pejë

01.10.201209:31

Më 26.09.2012,  OJQ “Experimental Studio Group”(ESG) nga Gorazhdeci  organizoi  debatin  në Hotel „Dukagjini“ në Pejë, me qëllim që të theksohen problemet e komunitetit serb në komunat Pejë, Klinë dhe Istog.  Srdjan Popovic, drejtor i Zyrës  për çështje të komuniteteve  pranë Zyrës së Kryeministrit të Kosovës dha një kontribut të rëndësishëm pë diskutimin në Tryezën e rrumbullakët ku , përvëç përfaqëuesve serb të komunave të sipërpërmendura morën pjesë edhe zyrtarët e zyrave  të  OSCE, UNMIK, UNHCR i EULEX në cilësinë e vëzhguesve.

Pjesëmarrësit  praqitën shumë probleme lidhur me pozitën e  komunitetit serb në mjediset e personave  të kthyer, e sidomos çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë , me punën joefikase të policisë së Kosovës si dhe organe gjyqësore në nivel lokal. Gjatë debatit u krijua një atmosferë mjaft  kreative ku gjithashtu u propozuan  ide dhe sugjerime për zhvilimin e ardhshëm ekonomik të komunitetit serb në rajonin e Pejës.

Gjithashtu u konkludua se OJQ,“ESG” , në bashkëpunim me faktorët relevant do të vazhdojë  organizimin e ngjarjeve të ngjashme me qëlim të përmirësimit të  komunikimit dhe të bashkëpunimit të komunitetit serb me  institucione në nivel lokal dhe qendror.

Aktivitet e sipërpërmendura, OJQ  “Experimental Studio Group” i realizon me mbështetjen e OJQ-së sudeze “Olof Palme International Cente”.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com