Twitter Facebook Youtube

KONKURS - Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou

05.10.201515:37

Kancelarija Premijera/Kancelarija za pitanja zajednica (KP/KPZ), u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za “Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou”, za studente i diplomce iz redova nevećinskih zajednica (u skladu sa važećim zakonima Kosova), sa ciljem da pomogne profesionalni  razvoj  pripadnika tih zajednica na Kosovu.

Profesionalni razvoj,  kao proces, bitno utiče na podizanje kvaliteta života, kao i na poboljšanje životnog standarda. Profesionalni razvoj predstavlja ozbiljnu investiciju i zato je  ova oblast definisana kao jasan cilj koji se odnosi na relevantni strateški prioritet KPZ. Ovim programom pripadnicima nevećinskih zajednica će se omogućiti da steknu profesionalno radno iskustvo u cilju olakšanja pronalaženja posla u budućnosti.

Kancelarija za pitanja zajednica želi da pomogne što većem broju studenata i diplomaca iz redova nevećinskih zajednica kroz ,,Program stažiranja” i to putem javnog konkursa gde će svi zainteresovani imati priliku da se prijave i da budu odabrani od strane komisije koju će formirati KPZ.

Napomena: Imajući u vidu da opštine, zbog svoje veličine, ne raspolažu dovoljnim kapacitetima kako bi stažistima omogućili neophodne uslove za rad, molimo potencijalne stažiste da imaju razumevanja ukoliko ne budemo u mogućnosti da ih smestimo u blizini opštine iz koje dolaze, i da će im u tom slučaju biti ponuđene institucije na centralnom nivou.

Po završetku programa stažiranja, svi stažisti koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat.

Proces izbora

Putem otvorenih i konkurentnih postuaka, a kroz stručnu i nepristrasnu procenu, Kancelarija za pitanja zajednica će odabrati 100 studenata i diplomaca iz redova nevećinski zajednica koji će biti deo programa stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou.

Na intervju će biti pozvani samo kadidati koji ispunjavaju sve uslove konkursa.

Prijave kandidata koji su učestvovali u prvom krugu programa stažiranja, neće biti razmatrane.

Opšti kriterijumi za prijavljivanje

•    Da budu građani Kosova;
•    Da budu studenti ili diplomci
•    Da nisu stariji od 30 godina;
•    Da poznaju jedan službeni jezik Kosova;

Prateća dokumentacija za prijavu

1.    Obrazac prijave mora  biti popunjen na jednom od službenih jezika Kosova (srpski/albanski), u sažetom obliku i sa tačnim podacima;
2.    Kopiju validne lične karte/pasoša Kosova;
3.    Dokaz o studentskom stažu ili kopija diplome;
4.    Dokazi o pohađanju kurseva i treninga (ako ih ima);
5.    Jednu preporuku od osobe koja vas poznaje a sa kojom niste u srodstvu.

Fond programa

•    KPZ će odvojiti 90.000 eura iz fonda dodeljenog od strane Norveske Ambasade koji je namenjen za podsticanje zajednice u raznim poljima, medju kojima spada i zapošljavanje. Ovim konkursom ćemo pokriti 100 studenata širom Kosova, a mesečne nadoknade će iznostiti 150 eura bruto po osobi. Program stažiranja će trajati šest (6) meseci.
•    Ukupan fond po stažisti, za period od šest (6) meseci je 900€.
•    Primaoci sredstava, na osnovu fonda moraju da poseduju poseban račun u banci pre nego što im KPZ/KP izvrši prenos sredstava. Isplata će se vršiti u evrima a prenos se vrši isključivo putem bankarske transakcije.

U roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, KPZ će razmotriti podnete aplikacije i obavestiti kandidate koji su ušli u uži krug. Kancelarija za pitanja zajednica će nakon toga  formirati komisiju i odrediti kriterijume po kojima će se vršiti odabir stažista.

Aplikacioni obrazac se može naći na: www.kryeministri-ks.net ili www.kryeministri-ks.net/zck

Rok za apliciranje počinje od datuma objavljivanja , 05.10.2015. i trajće 14 (četrnest) dana, do 19.10.2015. u 16 00 časova.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoja dokumenta (upakovana u kovertu) u ul. Majka Tereza, Zgrada Vlade Kosova, šesti sprat, kancelarija br. 606, ili na email adresu zck-kpz-grants@rks-gov.net

*Napomena: Dostaviti kopije traženih dokumenata jer dokumenta neće biti vraćena. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com