Twitter Facebook Youtube

Konkurs za nevladine organizacije

23.04.202014:16

 

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government 

Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister

Zyra për Çështje të Komuniteteve – Kancelarija za pitanje Zajednica – Office for Community Affairs

 

 

Konkurs Nevladinim Organizacijama za raspodelu pomoci najugrozenijim grupama pripadnika zajednica na Kosovu pogodjenim virusom Covid 19 predvidjeno urgentnim planom Vlade Kosova

 

 

Kancelarija za pitanja Zajednica pri Kancelariji premijera, objavljuje poziv za podnošenje predloga u cilju finansijske podrške nevladinim organizacijama, koje se bave zaštitom, unapređenjem i promovisanjem prava manjinskih zajednica u Republici Kosovo.

 

 

1.Uvod

 

Dana 02 Aprila 2020 Kosovska Vlada je obezbedila i usvojila paket mera za borbu protiv virusa covida 19 a sve u cilju sprecavanja daljeg sirenja virusa kao u kome je ujedno kreiran valdin operativni plan za hitan Fiskalni Paket Pomoci u kome se navode svi pojedinacni aspekti finansiranja i iz koje budzetske linije/institucije.

 

Glavni cilj ovog poziva je podrška inicijativama i projektima koji imaju za cilj poboljšanje života nevećinskih zajednica u Republici Kosovo koje su najteže pogođene virusom Covid 19.

 

Ukupan iznos celokupnog programa pomoci nevecinskim zajednicama,navedenih svih 5 lotova iznosi 2000.000 eura.

 

S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, ova mera će se prvenstveno usredsrediti na ove tri zajednice, ne isključujući ostale nevećinske zajednice.

 

 

2.Prioritetne oblasti 

 

U skladu sa gore pomenutim ciljem,Kancelarija Za Pitanje Zajednica Pri Uredu Premijera na osnovu usvojenog plana,definise predloge za finansiranje u nastavku pririotetnih oblasti:

 

Lot 1.Dostavu paketa sa osnovnim zivotnim namernicama najugrozenijim licima;

                      i Dostavu paketa sa osnovnim higijenskim priborom najugrozenijim licima;

Lot 2 Finansijska pomoc za mini porodicne i zanatske radnje koje su pretrpele teze   

          posledice uzrokovane korone virusom.

Lot 3 Pomoc napustenim,bolesnim i starijim osobama u vidu gerentoloskih usluga  

          gde je ujedno predvidjena i psiholoska pomoc;pomoc osobama sa invaliditetom  

          u nabavci adekvatnih zivotnih namernica kao i opreme za normalno  

          funkcionisanje;pomoc osobama koji su za vreme pandemije bili direktno  

          izlozeni virusu covidu 19 (karantin) 

2.1 Program fokusiran iz oblasti socijalne inkluzije i pomoci najugrozenijim grupama kao i porodicnim zanatskim bisnisima,pozivaju se da apliciraju za finansijsku podršku za projektne ideje po odredjenim lotovima sa karakterom:

 

2.1.1 Lot 1.Dostavu paketa sa osnovnim zivotnim namernicama najugrozenijim licima;

          i Dostavu paketa sa osnovnim higijenskim priborom najugrozenijim licima-

          Poziv Za Ne-Vladine Organizacije

 

 • Ukupan Iznos za Lot 1 iznosi 1.200.000 EUR.

 

 • Predvideno je da ce finansijskom podrskom biti podrzano do 20 organizacija u okviru poziva za celokupnu teritoriju Kosova.

 

 • Maksimalan iznos koji jedna organizacija ili konzorcijum organizacija moze aplicirati  iznosi do 100.000 EUR.

 

 • Aplikanti sa svojim programom trebaju biti fokusirani na definisanje prioriteta i pomoci socijalno najugrozeniji licima pogodjeni virusom Covifd 19 iz Romske, Aškalijske i Egipćanske zajeednice, ova mera će se prvenstveno usredsrediti na ove tri zajednice, ne isključujući ostale nevećinske zajednice.

 

 • KPZ ce sklopiti sporazum o saradnji  sa centralnim Crvenim Krstom Kosova,stoga se od organizacija se ocekuje da u svom budzetu predvide dnevnice za volontere Crvenog Krsta,srazmerno broju paketa koje trebaju biti distribuirani krajnjim korisnicima.

 

 • Period implementacije treba biti ne duzi od dva meseca od datuma potpisivanja.Predvidjeni period implementacije je Jun/Jul 2020.

 

 • Napomena: Svaki od rejona ce imati odredjeni broj dobitnika NVO –a, u savisnosti od broja stanovnika samog rejona: 

 

Region Urosevac: (Urosevac, Gjeneral Jankovic, Kacanik, Stimlje i Strpce), ne manje od 2 dobitnika subvencija i ne vise od 4.

Region Djakovica:(Decane, Djakovica, Junik i Orahovac), ne manje od 2 dobitnika i ne vise od 4.

Region Gnjilana: (Gnjilane, Kamenica, Klokot, Partes, Ranilug i Vitina), ne manje od 2  dobitnika subvencija i ne vise od 4.

Region Mitrovice: (Leposavic, Mitrovica, Severna Mitrovica, Srbica, Vucitrn, Zubin Potok i Zvecan), ne manje od 3 dobitnika subvencija i ne vise od 4.

Region Pec: (Pec, Istog, Klina), ne manje od 3 NVO-a, dobitnika subvencija i ne vise od 4.

Region Pristina: (Glogovac, Gracanica, Kosovo Polje, Lipljan, Novo Brdo, Obelic, Podujevo i Pristina), ne manje od 4 dobitnika NVO, i ne vise od 5.

Region Prizren: (Dragas, Malisevo, Mamusa, Prizren i Suva Reka), ne manje od 4 i ne vise od 5 dobitnika subvencija. 

 

 

2.1.2 Lot 2 Finansijska pomoc za mini porodicne i zanatske radnje koje su   

         pretrpele teze posledice uzrokovane korone virusom.-poziv za biznise.

 

 • Ukupan Iznos za Lot 2 iznosi 400.000 EUR.

 

 • Predvideno je da ce finansijskom podrskom biti podrzano priblizno 100 biznisa u okviru poziva za celokupnu teritoriju Kosova.

 

 • Minimalan iznos za ovu delatnost iznosi 500 EUR dok maksimalna iznosi moze aplicirati  iznosi do 5.000 EUR.

 

 • Period implementacije treba biti ne duzi od meseca dana od datuma potpisivanja. Predvidjeni period implementacije je do kraja Juna 2020.

 

 • Karakteristike porodicnih biznisa i zanatlija su:

- Mogu aplicirati sva preduzeca iz spektra usluga i proizvodnje sirom celog Kosova.

- Popuniti prilozenu aplikaciju sa relevantnim podacima koja se moze preuzeti sa sajta KPZ.

- Dokaz o registraciji preduzeca na Kosovu;

- Dokaz o Fiskalnom Broju Preduzeca;

- Potvrdu PAK da je preduzece izmirilo sve obaveze o placanju;

- CD obrazac za za zadnje 3 godine;

- Kopiju licnu karte vlasnika biznisa;

- Kopiju bankarske kartice registrovanog biznisa.

 

 

    Lot 3 Pomoc napustenim,bolesnim i starijim osobama u vidu gerentoloskih  usluga  

          gde je ujedno predvidjena i psiholoska pomoc;pomoc osobama sa invaliditetom   

          u nabavci adekvatnih zivotnih namernica kao i opreme za normalno  

          funkcionisanje;pomoc osobama koji su za vreme pandemije bili direktno  

          izlozeni virusu covidu 19 (karantin)- Poziv Za Ne-Vladine Organizacije

 

 

 • Ukupan Iznos za Lot 3 iznosi 400.000 EUR.

 

 • Predvideno je da ce finansijskom podrskom biti podrzano do 10 organizacija u okviru poziva za celokupnu teritoriju Kosova.

 

 • Maksimalan iznos koji jedna organizacija ili konzorcijum organizacija moze aplicirati  iznosi do 50.000 EUR.

 

 • Period implementacije treba biti ne duzi od tri meseca od datuma potpisivanja.Predvidjeni period implementacije je Jun/Avg 2020.

 

 • Aplikanti sa svojim programom trebaju biti fokusirani na sledece aktivnosti:

;

- Poboljšati kvalitet rezidencijalnih i usluga dnevne nege u zajednici;

- Unaprediti socijalizaciju i blagostanje korisnika rezidencijalnih i centara dnevne  

  nege u zajednici

- Pomoci osobama sa invaliditetom,starijim osobama,deci u razvoju u     

  nabavci adekvatne ortopedske I druge medicinske opreme zarad lakseg  

   funkcionisanja.

- Pružanje usluga pomoći i socijalne podrške radi poboljšanja psihološkog i fizičkog  

  zdravlja osobama koji su direktno bili izlozeni virusom Kovid 19.

 

2.2 Mogucnost apliciranja za lotove

 

2.1 Svi apliaknti koji apliciraju za gore navedene lotove mogu preuzeti aplikaciju koja se 

      nalazi na sajtu KPZ

2.2 Jedna organizacja moze aplicirati najvise jednim projektom (1 i 3 lot) za svaki od 

      navedenih lotova koji se odnosi na pozive ne-vladinih organizacija.

2.3 Ukoliko organizacija aplicira na dva lota (1 i 3 lot) mora dokazati svoje unutrasnje  

      kapacitete i organizacioni potencijal za implementaciju.

 1. Prihvatljivost finansiranja podrazumeva 100 % troskove koje snosi organizacija stim da ne sme biti vise od 10 % administrativnih troskova,preostalih 90% troskova odnosi se na krajnje korisnike.

 

3. Opšti kriterijumi za NVO:

Kako bi se kvalifikovali za javnu finansijsku podršku, aplikanti trebaju ispunjavati opšte minimalne dole navedene  kriterijume:

 • Popunjeni obrazac sa relevantnim informacijama,koji se preuzima sa sajta KPZ-a
 • Sertifikat o registraciji NVO kod nadležnog organa u Republici Kosovo
 • Sertifikat fiskalnog broja;
 • Važeću ličnu kartu rukovodioca dotičnog NVO ili ovlašćenog lica, izdatu od strane nadležnog organa Republike Kosova;
 • Dokaz validnosti bankarskog racuna organizacije;
 • Kao i dokumente ili dokaze drugih izvora finansiranja/podrške od drugih donatora.
 • Potvrda da NVO nema poreskih obaveza ,( od PAK).

 

 

4. Kriterijumi ocenjivanja: 

Prilikom ocenjivanja predloga projekata, Komisija će oceniti sljedeće:

 

 • da li NVO poseduje profesionalnih kapaciteta da sprovede aktivnosti planiranih        projektom/programom 
 • da li NVO-i poseduju dovoljnog upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu za upravljanje projektom)?
 • da li je određen        projektni tim i obaveze članova tima?
 • koliko je projektni predlog relevantan za svrhe i oblasti javnog poziva (da li se projekat odnosi sa aktivnostima predviđene politikama oblasti koju pokriva javni poziv?
 • da li su ciljevi projekta/programa jasno definisani i realno ostvarljivi?
 • da li su aktivnosti projekta/ programa jasni, razumni, razumljivi i sprovodljivi?
 • da li su troškovi projekta/programa realni što se tiče specifičnim rezultatima i očekivanog        trajanja projekta?
 • da li su troškovi projekta u skladu sa planiranim aktivnostima projekta/programa?

 

 

NVO-i mogu aplicirati sa najviše (1) projektom u okviru ovog javnog poziva.Period sprovođenje projekta je najkasnije do 31 Avg 2020. godine.

 

Pravo na apliciranje sa svojim projektima imaju NVO-i koji dokažu da je njihov program rada fokusiran na oblasti socijalne inkluzije. NVO-i bi takođe trebali obavljati finansijske transakcije na transparentan način u skladu sa važećim zakonodavstvom,   u skladu sa pravilima računovodstva i ispunili ugovorne obaveze prema davaoca finansijske podrške i svim drugim davaocima javne finansijske podrške.

Pre potpisivanja ugovora, NVO  moraju pružiti dokaze da NVO, odnosno odgovorno lice organizacije, rešavali sva otvorena pitanja u vezi s plaćanjem neplaćenih doprinosa i poreza, ako je primenjivo.

Predlozi će se dostaviti samo u predviđanim obrascima, koji su zajedno sa Uputstvom za aplikante su na raspolaganju na veb stranici KPZ: www.zck-ks.net

 

Zbog opste poznatih okolnosti sa pandemijom virusa i zelje da zastitimo gradjane, NVO i mala porodicna preduzeca treba da dostave popunjene obrazce i pratecu dokumentaciju posalju (samo) u elektronskoj formi na e-mail adresu: zck-kpz-grants@rks-gov.net.

 

Sva pitanja koje se odnose na javni poziv mogu se razjasniti samo putem elektronske pošte, dostavljajući email zck-kpz-grants@rks-gov.net. Ne kasnije od 5 dana pre zavrsetka poziva.

 

Snazno ohrabrujemo sve organizacije iz nevecinskih zajednica da apliciraju za gore navedene lotove.

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje predloga. (23.04.2017-07.05.2020). Prijave koje pristižu nakon tog roka neće biti razmatrane

 

 

 

.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com