Twitter Facebook Youtube

Групазапитањазаједница (ГПЗ)

19.06.201411:19

Дана 19.Јуна,  је у  зградиВладеодржандругисастанакГрупезапитањазаједница (ГПЗ), којомпредседавадиректорКанцеларијезапитањазаједница / Канцеларијапремијера (КПЗ / КП), г. СрђанПоповић.
Свихдвадесет и четиривладинаучесника, дипломатске и међународнезаједницекао и невладинеорганизације, суобавештене о  оснивањуРаднегрупеВладезарешавањекосовскогпитања, непризнавањедипломакојеиздајеУниверзитет у севернојМитровици, подзаједничкимруководством КПЗ / КП као и Европскицентарзамањинскапитања (ЕЦПМ), првисастанакјепланирандасеодржитокомнедеље 24. до 27. јуна.
Насастанкујеподнетодетаљнообјашњењеодстранемисије ОЕБС-а наКосову (ОМИК), стручњакаизсекторазаједнице о могућимштетнимефектима у погледубудућемодификованеприменеАдминистративногупутствазахуманитарнитранспортКосовскимаутобусима. Процењеноједаћепромене у процедурамафинансирања и резултатитендерисањатихпутевакомерцијалнихаутобускихкомпанијанегативноутицатинаневећинскезаједнице,даимајуприступобразовању, здравству, запошљавању и социјалнимслужбама, а тојезабрињавајуће. Каорезултаттога, КПЗ / КП, ћесезаједносарелевантнимвладинимагенцијамабавитисаовимпитањемкаоједнимодприоритетних, какобисмоималипроценуидентификованихпотреба,  каопрвикорак, у правцустварањараднегрупезарешавањедатихпроблема.

 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com